Đầu đọc 1 chiều (Tổng 20 sản phẩm)

DDVZBX522 Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z3051

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.571.975 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVOPT529 Đầu đọc mã vạch Opticon-OPR2001

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

5.266.425 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT542 Đầu đọc mã vạch cầm tay DATALOGIC HERON D130

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.894.705 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVSBM560 Đầu đọc mã vạch Symbol LS2208

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.061.875 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVSBM554 Đầu đọc mã vạch Symbol LS4208

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.674.250 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVSBM550 Đầu đọc mã vạch Symbol LS 1203

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.743.440 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVMTL563 Đầu đọc mã vạch Metrologic MS5145

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

2.571.975 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVMTL562 Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9590

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.061.875 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVMTL561 Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9541

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.306.825 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVZBX2300 Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVPSC524 Đầu đọc mã vạch PSC QS6500

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

4.286.625 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT557 Đầu đọc mã vạch cầm tay DATALOGIC POWER SCAN PD7130

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVPRL568 Máy đọc mã vạch Prowill IS900 HD

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT545 Đầu đọc mã vạch cầm tay DATALOGIC QSLaser QD2300

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.404.805 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT543 Đầu đọc mã vạch cầm tay DATALOGIC QSImager (QD2100)

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.551.775 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT523 Đầu đọc mã vạch Datalogic PSC QS6000

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

4.360.110 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVDAT525 Đầu đọc mã vạch Datalogic/ PSC Powerscan LR

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

15.431.850 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVSBM564 Máy quyét mã vạch Symbol LS3408

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

13.104.825 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVZBX2301 Đầu đọc mã vạch Zebex Z3151 HS

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

Liên hệ

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm

DDVUNT539 Đầu đọc mã vạch Unitech MS839

 • Giá bán

 • Bảo hành

 • Tình trạng

3.380.310 ₫

0

Còn hàng

Thông số sản phẩm